Top

Privacybeleid Curilion

Via deze privacyverklaring informeren Stichting Curilion Klinieken, Curilion BV en Curilion voor de Zaak BV (verder aangeduid als Curilion) u over de wijze waarop Curilion omgaat met uw persoonsgegevens. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de persoonsgegevens die wij via de website www.curilion.nl van u verkrijgen of om de verwerking in het elektronisch patiënten dossier (EPD). Ook gaat de verklaring in op het gebruik van ‘cookies’ en ‘externe links’.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie over een natuurlijk persoon, waardoor deze persoon identificeerbaar is. De persoonsgegevens worden verwerkt in het elektronisch patiënten dossier (EPD) welke volledig voldoet aan de richtlijnen, normen (denk aan de NEN-7510) en wetten zoals de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens van uw zorgverzekering
 • Verwijsbrief van uw huisarts/bedrijfsarts
 • Medische verslaglegging na polibezoek
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door contact met onze praktijk, in correspondentie en telefonisch
Hoe gaat Curilion om met persoonsgegevens?

Bij het verwerken van persoonsgegevens is Curilion gebonden aan de Wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt regels ter bescherming van de privacy van betrokkenen. Onder verwerking van persoonsgegevens moet worden verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan worden gedacht aan het verzamelen, opvragen en gebruiken van persoonsgegevens.

Doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen
Curilion gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen of waarvoor de bezoeker ze in contact met Curilion deelt. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult op de website voor het maken van een afspraak of het aanvragen van informatie, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden. De persoonsgegevens die in het EPD worden verwerkt hebben als doel goede medische zorg te kunnen bieden en vallen onder medisch beroepsgeheim.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor het opslagdoel of op basis van wettelijke verplichtingen nodig is. Alleen na schriftelijke toestemming worden de poliverslagen met de verwijzer gedeeld.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Curilion houdt zich aan de bewaartermijn van 20 jaar die wordt gesteld door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en betrekking heeft tot het medische dossier, de persoonsgegevens die Curilion heeft opgeslagen in het EPD. Persoonsgegevens die u met ons deelt via de website worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Bescherming van persoonsgegevens
Curilion voorziet in administratieve- technische- en fysieke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonlijke gegevens kunnen onthullen, gebruiken, wijzigen of vernietigen. Curilion voldoet aan de normen van de NEN-7510.

Mededeling aan de betrokkene

Op grond van de Wet AVG dient de u in kennis gesteld te worden van de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer Curilion persoonsgegevens van u verkrijgt, informeert Curilion u over de rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn in het kort: inzage, rectificatie, verwijderen, overdracht, beperking, bezwaar tegen de verwerking en klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. U kunt bij Curilion terecht met uw verzoek uw rechten toe te passen via het formulier Verzoek met betrekking tot persoonsgegevens en deze te mailen naar info@curilion.nl.

Cookies

Curilion maakt géén gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. Curilion maakt hier géén gebruik van. U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw webbrowser.

Links naar andere websites

Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft Curilion geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. Curilion is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Februari 2024

Contact

Praktijkadres:

Prinsessenhof
Zijlweg 148 B (begane grond)
2015 BJ Haarlem

(023) 888 2260
(06) -154 76 208

info@curilion.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 08:30-17:30
Telefonisch bereikbaar van 09:00 – 13:00

Correspondentie:
Postbus 685
2100 AR Heemstede

KvK    66056489
BTW   NL856377454B01

AGB Code Stichting Curilion Klinieken 22220954

Contactformulier

  © Copyright 2024 Curilion | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacybeleid | Sitemap