Top

Vergoeding en verzekering

Helaas is de financiering van zorg binnen het Nederlandse zorgstelsel niet eenvoudig.
De Stichting Curilion Klinieken levert medisch specialistische zorg. We zijn een door de overheid erkend zelfstandig behandelcentrum. Dat betekent dat onze zorg in de meeste gevallen voor vergoeding in aanmerking komt. Alleen als u zorg krijgt die volgens de wet niet onder de zorgverzekering valt krijgt u van de door u betaalde rekening helemaal niets terug van uw verzekeraar. Voor verzekerden van ONVZ geldt een iets andere regeling dan voor alle andere verzekerden (zie het tabje  ‘De vergoeding …’ hieronder)

De vergoeding van onze zorg in een notendop

Niet-gecontracteerd, wel verzekerd!
Curilion heeft alleen met ONVZ een contract afgesloten. Verzekerden van ONVZ krijgen dus geen rekening (voor zover het zorg betreft die onder de zorgverzekeringswet valt). Tot nu toe hebben we nog geen contracten met andere ziektekostenverzekeraars. Dat betekent dat u de factuur van Curilion te allen tijde eerst zelf moet betalen, om vervolgens van uw zorgverzekeraar te horen welk deel u van hen terugkrijgt. Dat laatste hangt vooral af van het door uzelf gekozen type zorgpolis.

Natura of restitutie?
Binnen de zorgverzekeringen heeft u ooit de keus gemaakt voor een ‘naturapolis’ of een (net iets duurdere) ‘restitutiepolis’.
Bij zorg in natura wil uw verzekeraar het liefst dat u de zorg afneemt bij zorgverleners met wie zij een contract hebben. Heeft u zo’n naturapolis, dan krijgt u bij niet-gecontracteerde zorgverleners – zoals de Stichting Curilion Klinieken – maar een beperkt deel van de kosten vergoed. Meestal is dat ongeveer 70% van een bedrag dat die verzekeraar als ‘marktconform’ hanteert.
Bij een restitutiepolis krijgt u 100% van het marktconforme tarief vergoed. Wat de betreffende verzekeraar ‘marktconform’ vindt, dat bepalen zij zelf. Dit is dus niet noodzakelijk het bedrag dat de zorgverlener in rekening brengt. Maar wanneer u een restitutiepolis heeft, worden dus alle, of bijna alle kosten door de verzekeraar vergoed.

Let op: Omdat het maandelijkse premieverschil tussen een naturapolis of een restitutiepolis vaak gering is, loont het de moeite om voor een restitutiepolis te kiezen wanneer u écht vrije artsenkeuze wilt.

Verzekerde zorg? Altijd een verwijzing meebrengen!
Neemt u verzekerde zorg af van Curilion? Om voor gehele of gedeeltelijke vergoeding van de factuur van Curilion in aanmerking te komen moet u te allen tijde een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts meebrengen bij het eerste consult!

Onverzekerde zorg?
De meeste zorg die Curilion levert valt onder de basisverzekering; in een enkel geval betreft het zorg die alleen wordt vergoed wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Er zijn ook enkele behandelingen die helemaal niet onder de zorgverzekering vallen. In die gevallen zult u de factuur – die u eerst zelf heeft betaald – niet bij uw zorgverzekeraar kunnen indienen. Wij zullen u voor de behandeling altijd laten weten of het verzekerde of onverzekerde zorg betreft!

De factuur
We zeggen het zelf maar meteen: de factuur van Curilion bevat nogal wat ‘geheimtaal’. De lijsten met codes die op de factuur staan worden aan ons opgelegd door de overheid en door de verzekeraar. Die vatten alle handelingen in codes die alleen door hun computers worden begrepen. Het systeem is zelfs zó ingewikkeld geworden dat een factuur voor een op het eerste gezicht simpel consult niet meer op één A4-tje past.

Vergoeding per periode
De vergoeding van verzekerde zorgkosten wordt in Nederland geregeld via zogeheten DOT’s. Die DOT’s worden per ‘zorgperiode’ gefactureerd. De regels schrijven voor dat er pas negentig dagen na een eerste consult een factuur mag worden gestuurd.

Curilion werkt samen met infomedics
De factuur van Curilion wordt u per post toegestuurd door onze partner Infomedics.
Zoals hierboven uitgelegd moet u die factuur in alle gevallen, of het nu verzekerde of onverzekerde zorg betreft en of u nu alles of maar een deel terug zult krijgen via uw zorgverzekering, eerst zelf betalen! Op de factuur staat helder uitgelegd hoe de betaling via Infomedics verloopt.

Heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts?

De onderzoeken en verrichtingen die bij Curilion worden uitgevoerd, zijn aangemerkt als medisch specialistische zorg. Bijna alle verrichtingen vallen onder de basisverzekering. Afhankelijk van uw vorm van ziektekostenverzekering (‘Natura’ of ‘Restitutie’), vergoedt de zorgverzekeraar doorgaans 70% tot 100% van het marktconforme tarief wat uw zorgverzekeraar hanteert. Dit percentage bepaalt de zorgverzekeraar zelf. Staat uw eigen risico nog (gedeeltelijk) open? Dan wordt eerst uw eigen risico aangesproken. Checkt u de precieze hoogte van de vergoeding en de stand van uw eigen risico bij uw zorgverzekeraar.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het wel nodig dat u door uw huisarts of medisch specialist wordt verwezen en dat u bij uw eerste bezoek een verwijsbrief van uw (huis)arts meebrengt. Dit is een logische eis van de zorgverzekeraar; tenslotte kent uw huisarts uw voorgeschiedenis en kan hij of zij het best beoordelen of een verwijzing nodig is.

Second opinion

Wanneer u onder behandeling bent bij een andere kliniek of ziekenhuis, maar graag advies wilt van een van de specialisten van Curilion, kunt u een zogeheten second opinion aanvragen. Het recht op zo’n second opinion is in uw basisverzekering vastgelegd.

Hoe vraagt u een second opinion aan?

Vertel uw behandelend arts dat u een second opinion wilt. Indien deze arts geen verwijzing wil geven, vraag dan of uw huisarts u kan doorverwijzen. U heeft altijd een verwijzing nodig om uw second opinion vergoed te krijgen.

Zorg zonder verwijsbrief van een arts (onverzekerde zorg)

Indien er geen medische indicatie is voor uw aandoening, of wanneer u zonder verwijzing een afspraak wilt maken, dan zal uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoeden. U betaalt dan de behandeling zelf. De tarieven vindt u hier

Uitslagen:
Wanneer een uitslag van een aanvullend onderzoek bekend is wordt u hier per e-mail van op de hoogte gesteld. Uw vragen over de uitslag worden beantwoord in het eerstvolgende vervolgconsult. Wanneer u hier eerder dringende vragen over heeft, kunt u een telefonisch consult inplannen.
Administratieve kosten
De kosten van het aanvullende onderzoek zijn de laboratoriumkosten + 12,50 verwerkingskosten voor Curilion
Aanvullend onderzoek:
Voor aanvullend onderzoek dat niet in de tarievenlijst vermeld staat gelden aparte prijzen. Daarbij komen orderkosten van het laboratorium (tussen de €11,- en €16,-) en €12,50 verwerkingskosten voor Curilion.
Herhaalrecept:
Voor het bepalen en uitschrijven van uw herhaalrecept moet uw dossier geopend en
uitgelezen worden en vindt er een herbeoordeling door uw arts plaats. Hiervoor rekenen wij een bedrag van € 17,50.
Tarieven verzekerde zorg

Voor de zorg die wordt geleverd vanuit de basiszorg hanteren we vaste tarieven: de zgn. passantentarieven. Deze passantentarieven worden gehanteerd voor de verzekerden waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de zorgverlener, voor mensen zonder basisverzekering en voor mensen uit het buitenland.
De passantentarieven voor 2023 (die gelden voor behandeltrajecten die in dat jaar zijn gestart) staan hier.
Voor behandeltrajecten die in ’24 starten gelden deze passantentarieven.

Eigen Risico

De zorg die Curilion levert valt onder het eigen risico (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de zorg van de huisarts). Ieder jaar wordt door de overheid de hoogte van het eigen risico bepaald. Het verplichte eigen risico voor iedereen in Nederland bedraagt € 385,- voor het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. Als u heeft gekozen voor een hoger eigen risico dan betaalt u dat deel van uw zorgkosten zelf.

Als u een onderzoek of behandeling ondergaat bij Curilion krijgt u daarvoor een rekening toegestuurd. U dient zelf uw ontvangen rekening in te dienen bij uw zorgverzekeraar en zorg te dragen voor betaling aan Curilion. Uw zorgverzekeraar verrekent de nota met uw eventuele nog openstaande eigen risico.

Hoeveel u van de behandeling vergoed krijgt hangt dus af van het nog openstaande eigen risico en van de polis die u heeft afgesloten (‘Natura’ of ‘Restitutie’). Omdat Curilion geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars zal meestal niet de volledige factuur worden vergoed. De precieze hoogte van de vergoeding kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

N.B. Een behandeling die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar die wel voor een deel of volledig vergoed wordt door uw aanvullende zorgverzekering, wordt niet van uw eigen risico afgeschreven. Voor vragen over uw eigen risico kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Samenstelling van de nota

Curilion is een zorginstelling waar medische zorg wordt geleverd zoals onderzoek door de arts, een echo, bloedonderzoek, een röntgenfoto of een operatie. Een zorginstelling rekent deze onderdelen niet apart af. Al deze verschillende onderzoeken en activiteiten worden samengevoegd tot een zogenaamd Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Ook wel afgekort als DBC-zorgproduct.

Curilion heeft met de zorgverzekeraars geen contracten afgesloten over de prijs van DBC-zorgproducten. Omdat het niet altijd volledig duidelijk is welke behandeling en/of onderzoeken uitgevoerd gaan worden, is het lastig om precies te bepalen voorafgaande aan uw bezoek wat de kosten van uw behandeling zijn.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vanwege de vele veranderingen binnen de zorg en de verzekering vragen heeft met betrekking tot de vergoedingen. Alleen de zorgverzekeraar heeft inzicht in uw afgesloten polisvoorwaarden, die voor iedereen anders zijn. Het beste kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan welk deel van de gewenste behandeling zij vergoeden.

Mochten er desondanks nog onduidelijkheden zijn, dan geven wij graag toelichting over de facturering door Curilion.

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe de betaling van medisch specialistische zorg in Nederland is geregeld verwijzen we u graag naar De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bekijk hier de animatiefilm van de NZa.
Bekijk hier de informatiekaart over uw ziekenhuisrekening en het eigen risico van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of bellen naar 023-888 22 60.

Contact

Praktijkadres:
Prinsessenhof
Zijlweg 148 B (begane grond)
2015 BJ Haarlem

(023) 888 2260
info@curilion.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00
Telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 16.30 uur

Correspondentie:
Postbus 685
2100 AR Heemstede

KvK    66056489
BTW   NL856377454B01

AGB Code Stichting Curilion Klinieken 22220954

Administratie:
Infomedics

Contactformulier

    © Copyright 2024 Curilion | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacybeleid | Sitemap